Juridisch Adviesbureau - Juridisch Advies

Published Mar 20, 21
5 min read

Juridisch Advies - Hoogwaardig Juridisch Advies

In België is het verplicht om elk ontslag te motiveren - Juridisch advies - Veilig Doen. Deel je de reden van ontslag niet schriftelijk mee, dan kan je medewerker dit per aangetekende brief opvragen binnen 2 maanden na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze redenen tellen als motivatie van een ontslag (zieke werknemer ontslaan tijdelijk contract). Voorzie voldoende evaluatiegesprekken om medewerkers op te volgen.

Komt er toch geen verbetering, dan beschik je op deze manier over afdoende bewijsmateriaal om het ontslag te motiveren. Stel, een van je werknemers heeft een grove fout begaan die elke verdere samenwerking onmogelijk maakt. Denk aan diefstal, verduistering, geweldpleging ... In zo’n geval is het mogelijk om het contract stop te zetten zonder opzegtermijn of ontslagvergoeding.

Juridisch Advies - Bouw- En Milieuadvies

Bekijk hier wat een ontslag op staande voet precies inhoudt. Wie als werkgever (of werknemer) de samenwerking wil stopzetten, moet . Dit per aangetekende brief (of met ondertekening bij ontvangst). Hierna kan de opzegtermijn berekend worden en van start gaan. Tijdens deze periode is het de bedoeling dat beide partijen zich aan de overeengekomen arbeidsovereenkomst blijven houden.

De duur hangt af van én de . Let wel: arbeidsovereenkomsten die dateren van vóór 1 januari 2014 vallen nog voor een deel onder de oude regeling (jurist arbeidsrecht). De nieuwe regeling is van toepassing op arbeidscontracten aangegaan op 1 januari 2014 of later. Begon de werknemer vóór 1 januari 2014, dan geldt een andere opzegtermijn, afhankelijk van het brutoloon: : drie maanden per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit tot 31 december 2013.

Juridisch Advies - Juridisch Adviseur!Valt hij of zij onder de nieuwe regeling? Raadpleeg deze tabel om te zien welke opzegtermijn je mag verwachten. Ter info: je kan ook van deze e-tool gebruikmaken om de concrete opzegtermijn correct te berekenen. Wel heb je de optie om de samenwerking sneller te verbreken, zonder opzegtermijn. Dan moet je als verbrekende partij wel een .

Juridisch Advies - Laagdrempelig En BetaalbaarJuridisch Abonnement

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid dat jij en je medewerker het onderling eens zijn over het ontslag. In dat geval kunnen jullie in onderling akkoord vrij en op elk ogenblik de arbeidsovereenkomst beëindigen. Bij een ontslag met onderling akkoord doe je er goed aan de afspraken schriftelijk vast te leggen, met een overzicht van de voorwaarden.

Juridisch Advies Voor Ondernemers

Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en arbeidsovereenkomsten voor een duidelijk omschreven werk bij het verstrijken van de afgesproken duur of de voltooiing van het werk. Ook deze overeenkomsten kunnen eenzijdig beëindigd worden. Sinds 31 december 2013 is hierbij sprake van een opzeggingstermijn. Al zijn er voorwaarden aan verbonden. De belangrijkste voorwaarde: de arbeidsovereenkomst kan alleen stopgezet worden .

Ook bij een overeenkomst voor duidelijk omschreven werk geldt bovenstaande regel. Belangrijke kanttekening: in beide gevallen mag de Betreft het bijvoorbeeld een contract van 2 jaar, dan mag je alleen in de eerste 6 maanden de arbeidsovereenkomst opzeggen. zieke werknemer ontslaan tijdelijk contract..

Juridisch Adviesbureau - Letselteam

Vraag jezelf eerst af of je een medewerker tijdelijk of vast nodig hebt - juridisch advies rotterdam. Het voordeel van een vast arbeidscontract is dat je werknemers voor een langere termijn aan je bindt. Ook voor de werknemer heeft een vast contract voordelen, zoals rust en financiële zekerheid. Bij een tijdelijk contract heb je als werkgever meer flexibiliteit, omdat je op die manier makkelijker pieken en dalen in de werkdruk op kunt vangen.

Lees daarover meer onder 'Beëindigen van een arbeidsovereenkomst' (adviesbureau juridisch). In de praktijk beginnen werkgevers eerst met het geven van een tijdelijk contract (bijvoorbeeld een jaarcontract). Bij goede prestaties en tevredenheid wordt dit dan omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Zo spreek je het vertrouwen uit naar je werknemer dat je met hem of haar door wilt gaan.

Jurist Arbeidsrecht

Zowel jij als de werknemer kunnen in die proeftijd het contract gemakkelijk opzeggen. Je mag alleen een proeftijd afspreken als het gaat om een vast contract of om een tijdelijk contract van meer dan 6 maanden. Kies je voor een contract korter dan 2 jaar? Dan mag de proeftijd maximaal 1 maand duren.

Juridisch Adviesbureau Altijd Een Eerlijk En Oprecht AdviesDirect Juridisch Advies
Juridische Dienstverlening En Rechtshulp: Hoe En WatJuridisch Advies - Veilig Doen

Als werkgever moet je de volgende primaire arbeidsvoorwaarden opnemen in de arbeidsovereenkomst: Naam en woonplaats van jou als werkgever en de werknemer De plaats(en) waar de werknemer het werk gaat uitvoeren De functie en het soort werk Datum van indiensttreding De duur van het contract (bij een tijdelijk contract) Hoeveel werkuren per dag of week De hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald De lengte van een eventuele proeftijd Hoogte vakantietoeslag Het aantal vakantiedagen De duur van de opzegtermijn Eventueel een pensioenregeling Eventueel een concurrentiebeding Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) als die van toepassing isDaarnaast kun je je werknemer ook secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden - Fiscaal en Juridisch Adviesbureau.

Incasso- En Juridisch Adviesbureau

Hiermee maak je werken bij jouw bedrijf nóg aantrekkelijker. zieke werknemer ontslaan. Wil je het tijdelijke contract verlengen van een werknemer? Dan zijn er 2 basisregels waar je rekening mee moet houden: de ketenbepaling (ketenregeling) en de aanzegplicht. De ketenbepaling houdt in dat je een werknemer in 3 jaar tijd maximaal 3 tijdelijke contracten mag aanbieden.

Ook bij het verlengen van een arbeidscontract moet je bij tijdelijke contracten van een half jaar of langer rekening houden met de aanzegplicht. Je hebt de plicht een werknemer uiterlijk 1 maand voor de einddatum van zijn contract te informeren over verlenging. Er zijn verschillende beëindigingsmogelijkheden mogelijk voor tijdelijke en vaste arbeidscontracten.

Juridisch Advies Omgevingsrecht

Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer, moet je wel rekening houden met de aanzegtermijn. Dit houd in dat je de werknemer uiterlijk 1 maand voor de einddatum van het tijdelijk contract moet informeren over het niet verlengen van het contract. Een werknemer met een vast contract kun je niet zomaar ontslaan.

Als je dan alsnog overgaat tot ontslag dan moet je in veel gevallen ontslag aanvragen via UWV of de kantonrechter. Een andere mogelijkheid voor het beëindigen van een vast contract is ontslag met wederzijds goedvinden. Hierbij stemt de werknemer vrijwillig in met ontslag en stel je met elkaar een beëindigingsovereenkomst op.

Juridisch Advies - Hoogwaardig Juridisch Advies

Onderdeel hiervan kan zijn dat je met de werknemer onderhandelt over een financiële ontslag- of transitievergoeding, outplacementtraject of training. Het is voor een goede afhandeling aan te raden dat beide partijen juridisch advies inwinnen over het ontslag. Bij het ontslaan van een werknemer ben je sinds januari 2020 verplicht een transitievergoeding te betalen.

More from Rechtbank

Navigation

Home

Latest Posts

Bedrijfswaardering En Overname

Published May 11, 21
6 min read

Waardebepaling - Overname In Bedrijf

Published Apr 30, 21
6 min read